برندها

 برندها
Carlo Erba فرانسه مواد شیمیایی که دارای فارماکوپه های فرانسه، امریکا و اروپا می باشد. محصولات این کمپانی در تمامی ازمایشگاههای کنترل کیفیت بخش شیمیایی کلیه داروسازی ها، صنایع غذایی و پتروشیمی کارایی دارد.
 
Panreac-Applichem اسپانیا مواد شیمیایی و مواد اولیه دارویی که دارای فارماکوپه های مرتبط بوده و در صنایع داروسازی، تحقیقاتی، بیولوژی مولکولی کاربری دارد.
 
Liofilchem ایتالیا محیطهای کشت میکروبی سنتی conventional که در ازمایشات کنترل کیفیت صنایع مرتبط، کاربرد دارد.
 
CHROMagar فرانسه محیطهای کروموژنیک که در کوتاهترین زمان چندین باکتری را بصورت اختصاصی شناسایی میکند و در صنایع مختلف از جمله ارایشی بهداشتی کاربری دارد.
 
NBGen چین کیتهای ازمون شناسایی سریع همزمان انتی بیوتیکهای مربوطه در صنایع لبنی و غذایی است.
 
شایان ذکر است که این شرکت قابلیت واردات اقلام مصرفی با برندهای برتر دنیا در زمینه های تحقیقاتی، ازمایشگاهی و تمامی صنایع وابسته را نیز دارد.