CHROMagarTM CCA ISO 9308-1:2014

معرفی

 

با تجدید نظرعمده استاندارد ISO 9308-1:2014 دراواخر سال 2014 میلادی، محیط کشت کروموژنیک CHROMagarTM CCA جایگزین محیط کشت های سنتی  Chapman Agar یا Tergitol-7 Agar برای شمارش E.coli و Coliform های موجود در نمونه های آب با آلودگی کم به روش فیلتراسیون گردید. مانند سایر محیط های کشت CHROMagar در محیط کشت کروموژنیک CHROMagarTM CCA نیز تشخیص کلنی های باکتری های هدف صرفا از روی رنگ ایجاد شده در کلنی ها قطعی میشود که علاوه بر کاهش مراحل و زمان رسیدن به نتیجه نسبت به روش سنتی، همچنین در روش کروموژنیک دقت بسیار بیشتری وجود دارد. موارد استفاده این محیط کشت انواع آبهای تصفبه شده آشامیدنی و آب استخر های شنا و همچنین آب های گند زدایی شده میباشد.
 
مزایای استفاده از محیط کشت محیط کشت کروموژنیک CHROMagarTM CCA شامل موارد زیر میشود:

 

- کشت مستقیم نمونه و شمارش کلنی در یک مرحله
- قابلیت بازیابی بیشتر باکتری های تضعیف شده
- بهترین گزینه برای تشخیص و شمارش باکتری ها در نمونه های کم جمیت
- کنتراست عالی و تشخیص آسان رنگ 
CHROMagar CCA
CHROMagar CCA package
 نوع میکروارگانیسم  رنگ کلنی
 (E. coli ATCC® 25922 (WDCM 00013  آبی متالیک تا بنفش بازیابی
 (E. aerogenes ATCC® 13048 (WDCM 00175  صورتی تا قرمز
 (E. aerogenes ATCC®19433 (WDCM 00009  ممانعت شده
(P. aeruginosa ATCC® 10145 (WDCM 00024   بی رنگ
CHROMagar leaflet icon

دریافت بروشور محصول

CHROMagar IFU Icon

دریافت دستور مصرف محصول