™DNA-ExitusPlus

معرفی
دفع کامل آلودگی تجهیزات و سطوح از مولکول های اسیدهای نوکلئیک در آزمایشگاه های زیست شناسی مولکولی و ژنتیک از نظر محافظت بیولوژیکی و ایمنی و همچنین جهت پیشگیری از نتایج کاذب در آزمایشات زیست شناسی مولکولی نظیر polymerase chain reaction یا پی سی ار  بسیار حائز اهمیت است. DNA-ExitusPlus محصول انحصاری کمپانی PanReacAppliChem یک پاک کننده سطوح آزمایشگاهی برای پاکسازی کامل و غیرقابل برگشت اسید های نوکلئیک است. در مقایسه با محصولات متداول، DNA-ExitusPlus به سبب ماهیت غیرآنزیمی و صرفا شیمیایی آن، در زمان کوتاه و بدون هرگونه آسیب به سطوح، لوازم و پرسنل آزمایشگاه، اسید های نوکلئیک را از روی سطوح بطور 100% کامل و بدون بازگشت پاکسازی میکند در حالی که محصولات متداول سنتی صرفا باعث قطعه قطعه شدن مولکول های اسید نوکلئیک گردیده و آن را غیر فعال می کنند. قطعات جدا شده حاوی اطلاعات ژنتیکی بوده و می توانند در اثر فعل و انفعالات شیمیایی به هم متصل شده و فعال گردند و لذا مهار و بی اثر سازی کامل و بدون بازگشت صرفا با استفاده از DNA-ExitusPlus امکان پذیر است. (تصویر شماره 1)
به سبب ماهیت شیمیایی DNA-ExitusPlus زمان تاثیر گذاری آن وابسته به طول مولکول های اسیدنوکلئیک متغیر نمی باشد و کلیه اسید های نوکلئیک از هر نوع و با هر اندازه در یک زمان معین 10 الی 20 دقیقه به طور کامل زدوده میشوند.(تصویر شماره 2) در رابطه با مقایسه اثر مخرب محصولات متداول و DNA-ExitusPlus بر روی سطوح مختلف نیز آزمایشاتی انجام گرفته است.(تصویر شماره 3)
 
 
DNA-Exitusplus
Figure 1
تصویر شماره 1

مقایسه اثر پاک کننده های متداول و
™ DNA ExitusPlus

200 نانوگرم CCC plasmid DNA تحت تاثیرمواد متداول X1، X2، X3، X4 و همچنین EXP یعنی DNA-ExitusPlus قرار گرفته است. نمونه C نیز به عنوان شاهد بدون اثر ماده پاک کننده میباشد
Figure 2
تصویر شماره 2

 

نتیجه آزمون رفع اثر DNA با استفاده از
™ DNA ExitusPlus
Figure 3
تصویر شماره 3

 

نتیجه آزمون اثر خورندگی مواد پاکننده متداول در مقایسه با اثر
™ DNA ExitusPlus